مباحث روانشناسی، بخصوص مطالب مربوط به اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی در این بخش قرار می‌گیرد.